Aktuellt!

Årsmöte den 16 februari 2020

Dagordning för årsmöte för Bläse kalkbruks intresseförening den 16 februari 2020

Dagordning enligt föreningens stadgar:

 1. 1  Årsmötets öppnande
 2. 2  Godkännande av kallelse till mötet
 3. 3  Val av justeringsmän tillika rösträknare
 4. 4  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 5. 5  Verksamhetsberättelse för det gångna året
 6. 6  Räkenskaperna för det gångna året
 7. 7  Revisionsberättelse för det gångna året
 8. 8  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. 9  Motioner och styrelsens förslag (styrelsen har inte erhållit några motioner) – Styrelsens budget för 2020
 10. 10  Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
 11. 11  Val av två revisorer och en suppleant
 12. 12  Val av valberedning, två ledamöter
 13. 13  Beslut om årsavgift (avseende år 2021)
 14. 14  Övriga frågor
 15. 15  Mötet avslutas